El transport diari de mercaderies i materials, bé sigui per la seva manipulació, emmagatzematge o distribució, es facilita en l’actualitat amb l’ús de bandes transportadores. Aquests elements automatitzats són usats en diversos sectors, com ara mineria, construcció, producció, magatzems, supermercats, llocs de recreació, aeroports i indústries.

Quins són els usos i funcions de les bandes transportadores?

En tots els sectors que necessiten transport, manipulació i emmagatzematge de productes i matèries primeres, és essencial la utilització de bandes transportadores. Aquests sistemes automatitzats faciliten el treball i l’exercici de la indústria o empresa.

Les bandes transportadores poden ser instal·lades segons les condicions que demanin el seu funcionament: poden ser aèries, inclinades o planes. Així mateix, permeten ser ajustades i adequades segons l’espai, amb rectes o girs a realitzar durant el seu recorregut.

Quant al seu funcionament, les bandes transportadores consten d’una banda o cinta, moguda per rodets, sobre la qual són transportats elements, productes o persones, d’un lloc a un altre. D’acord a les necessitats d’ús, pot disposar d’accessoris addicionals com topalls, baranes, desviadors o rodes.

Per assegurar l’òptim funcionament, cal recórrer a el servei tècnic especialitzat per tal de garantir que les politges i motors siguin de la més sofisticada tecnologia i romanguin funcionant de la manera adequada. Així mateix, el seu manteniment ha de quedar en mans d’experts, amb el propòsit d’aconseguir la màxima eficiència.

Les bandes transportadores són elements essencials enfront del rendiment productiu d’indústries i empreses. Faciliten el moviment continu de mercaderies, productes i fins i tot persones, qualitat que permet l’optimització dels processos.