Les cintes transportadores com ja hem vist en anteriors post, són els equips ideals per transportar material a les diferents estacions de treball dins d’una empresa, o en instal·lacions obertes com mines patis de dipòsits de materials, forns de fosa, entre d’altres, per la qual que la seva utilització en la indústria moderna s’ha convertit en un estàndard present en gairebé tots els sectors industrials.

Tenen una llarga tradició en el transport de materials industrials com carbó, pedres, menes, materials ferrosos, materials per a fosa, peces per a línies d’acoblament, productes acabats per embalar o emmagatzemar, així com productes agrícoles, i càrrega i descàrrega de camions, trens i vaixells i una infinitat d’aplicacions més en empreses grans, mitjanes i petites.

En la indústria cimentera les cintes transportadores juguen un paper primordial en la producció, ja que són les encarregades de transportar els materials per al procés de fabricació del ciment, així com el transport dels sacs de ciment fins als dipòsits o fins als punts d’embarcament per ésser carregats en els camions, es tracta d’equips d’alta eficiència i qualitat.

Les cintes transportadores de sis capes, que comptes amb bandes de polièster i cotó són molt emprades en aquesta indústria, gràcies a que compleixen la funció de permetre que l’aire flueixi constantment en els equips aerolliscadors que es destinen al transport de la pedra calcària o mànigues i altres materials necessaris per al procés de mòlta i posterior cocció en forns rotatius.